МЕНИДЖМЪНТ


 

Мениджмънтът (от англ. Management- управление, ръководство) има значение на:  1. Ефективно използване и координиране на ресурсите - капитали, заводи, материали и работна сила- с оглед на максимално ефективното постигане на определени цели; 2. Хората, които носят отговорност за направляване и управление на организацията".Мениджърът е лицето, което организира, ръководи и контролира цялостната дейност на една стопанска единица (независимо от нейния размер и характер), определена стопанска дейност в рамките на по-голямо предприятие или конкретно комерсиално начинание. Или мениджмънтът съчетава в едно лице огромна власт и респективната отговорност.Правата на мениджъра са ограничени единствено от рамките на законовата уредба и клаузите на договора му със собственика.Задълженията на мениджъра са да създаде и поддържа такава организация, управление и контрол, че да осигури на фирмата или конкретното начинание максимален успех, съобразно конкретните условия и в рамките на конкретните срокове. Например: бърз успех на всяка цена; стабилно функциониране или дори само оцеляване в екстремална ситуация; дългосрочно планиран успех, чиито резултати ще се появят след време.Отговорностите на мениджъра се появяват тогава, когато не изпълни задълженията си. За разлика от подчинените си, той носи отговорност и за отрицателните резултати от тяхното действие или бездействие, тъй като се счита, че те са резултата от лошата организация, неудачния подбор на хора и недостатъчния контрол- все неща, които се вменяват в задълженията на мениджъра.Поведението на мениджъра в работата му с хората (кадрите) е едно от най-съществените условия за неговия успех, респективно неуспех. По този въпрос в световната практика са се оформили две основни типа поведение (теории), наречени "Х" и "У" (по Д. Макгрегър), резюмирани по-долу:А) При поведение "Х" се изхожда от предпоставката, че хората по природа са без инициативни, безотговорни и се стремят да удовлетворяват само материалните си интереси. Затова ръководителят им няма защо да търси тяхното участие и съучастие при вземането и прокарването на решения, а само точно да им поставя задачите и след като ги запознае с технологията и организацията на работа, строго да контролира тяхното изпълнение, не позволявайки никакви отклонения от предписанията.Б) При поведение "У" се изхожда от предпоставката, че хората по принцип са инициативни, енергични, честолюбиви и се стремят към удовлетворяване не само на материалните си, но и на някои духовни потребности и амбиции за реализация. От което следва, че персоналът трябва да бъде направен съпричастен към дейността на фирмата (начинанието), като на хората се даде право на мнение и инициативност и така пълноценно се използва човешкия фактор.Крайното придържане само към един от двата основни типа поведение не е особено препоръчително, особено за българските условия, като се има пред вид, че "българинът едно мисли, второ говори, а върши трето". Тъй че мениджмънтът в тези условия изисква индивидуален подход към всеки отделен човек, група хора и конкретна ситуация, съчетавайки двата подхода.!!! ПРЕПОРЪКИ:1.Преди предприемане на каквото и да е бизнес начинание- да се изготви икономически обоснован бизнес план.2.При възникване на между личности конфликти да се преразгледат длъжностните характеристики и субординацията между подчинените.   

"

{START_COUNTER}