Опции варанти и конвертируеми облигации


 

Опции- опцията е договор между две страни  с който едната страна  получава правото  да купи от другата  или да продаде някакъв актив при определени условия.В  различните страни видовете условия  - премия ,продължителност  и др.  са  различно регламентирани  .Опциите касаят  100 броя или кратни на сто  броя акции .Падежите и  премиите на са стандартизирани .Опциите се наричат  топящ се  актив   тъй като с наближаване на падежа   и намаляване на несигурността  ,спекулативната  стойност на опцията също намалява .

Конвертируеми облигации- Ценни  книжа   които дават право на своя притежател  да ги замени за точно   определен брой обикновени акции .Конвертируемите облигации имат всички качества на  обикновени облигации –те са документ  за емисия на дълг носят доход под формата на  лихва ,подлежат на погасяване  след изтичане на определен срок.Цената на конвертируемата  облигация зависи от нейната облигационна цена и от нейната  конверсионна цена.

   Облигационна цена е тази по която  тя би се продала като обикновена облигация.

   Конверсионна цена –тази   по която тя би могла да бъде  продадена  ,ако трябва  да бъде превърната в акции  незабавно . Броят на акциите за които  се разменя  една  конвертируема  облигация се  нарича конверсионен коефициент.

Варанти –Варантите  дават на притежателите  правото да купуват  обикновени акции  с пари .Варантите като   ЦК  които дават на притежателя им  право да купи обикновени акции  директно от фирмата  по определена цена  за определен период от време . Варантите са сходни  с кол- опциите .Обикновено всеки варант  специфицира  както броя  на  акциите  които притежателят може да купи ,така и цената  за упражняване  и датата  на   изтичане на валидността .Обикновено  падежът на  варантите настъпва   след по-дълъг   период от време   а някои имат неограничен срок на валидност.  Когато  се издават   варантите   са прикрепени  към  облигации .Съпътстващо  ги   споразумение  за заем  се установява  независимо от това дали варантът е делим  от  облигацията .Обикновено притежателят му  може да го продаде  веднага като отделна ценна книга .От гл. т. на   притежателя варантите са  подобни  подобни  на кол-опциите   за обикновени акции .И двата  вида дават право на   притежателя да купи  обикновени акции на определена цена ,но варантите имат по дълъг живот.но за фирмата те се различават в следното :

  - кол – опциите  се издават от индивидите ,варантите от фирмите . При всяко  упражняване на варанта  фирмата издава нови   акции и следователно броят на акциите се увеличава. - при използване на кол-опция  няма промяна в броя на издаваните акции. 

източник: http://keitr.blog.bg/viewpost.php?id=63801

{START_COUNTER}