Стратегии

Стратегическите  алтернативи могат да се сведат до следните разновидности:

  Стратегии на растеж (експанзия), от които най-често срещаните разновидности са:  

            1Диверсификацията е стратегия, при която организацията навлиза в един относително непознат пазар или предлага продукти (услуги), различни от текущите. Тя може да се обособи в следните форми:  

свързана (концентрична): 

         а)  в областта, в която функционира;

         б)  в други области,  но свързани с дейността на организацията.

несвързана (конгломератна) - в други области, несвързани с дейността на организацията.  

          Предимствата на диверсификацията са свързани с независимостта и възможността да се снижат общите разходи за издръжката. Управлението на такива диверсифицирани организации е много тежко, поради разнородния характер на дейността в тях и големия брой структурни единици, някои от които прерастват в SBU. 

           2Вертикалната интеграция е стратегия, при която организацията се разраства чрез навлизане в областите на доставчиците или  в тези на  потребителите на произвежданите продукти (услуги). Тя може да се прояви като:  

             а) обратна - изграждане на структурни единици, осигуряващи  доставката на продукти (услуги) за  нормалното протичане на дейността на организацията;

               б)  права -  разрастване на организацията по отношение на потребителите;   

           в) пълна - затваряне на производствения цикъл - наличие едновременно на права и обратна интеграция.  

            Вертикалната интеграция изисква големи финансови ресурси, но води до снижаване на разходите за издръжката и оттам на цените на продуктите (услугите). От голямо значение е и повишаването на качеството на продукцията.

              3. Пазарното развитие е една стратегия, прилагаща се за развитие на съществуващия и/или навлизане на нов пазар със съществуващ продукт или услуга. Тя се проявява в географска експанзия или завоюване на нов пазарен сегмент в съществуващата географска област.  

              4Продуктовото развитие е стратегия, която означава въвеждане на нов продукт на съществуващи пазари (географски или сегменти). Тя се проявява в две форми:

            -  продължение на продуктовата линия и

             - продуктово увеличение.   

             5. Стратегията на проникване е пазарно проникваща, показваща опита да се обслужат по-добре текущите пазари със съществуващите продукти или услуги. Подобно на пазарното и продуктовото развитие, тя се използва за увеличаване на пазарния дял.   

        Стратегиите на растеж са важни са организациите и се прилагат много често в практиката, особено при тези от тях, които са в добро финансово състояние. Средствата за реализиране на растежа са следните:

  • вътрешен растеж, със собствени средства на организацията;
  • доброволно обединяване на организации;
  • покупка;
  • поглъщане.

    Много популярни от тях в практиката са следните стратегически сдружения:

А. Чрез покупка - тези стратегии са прилагат, когато една организация допуска използването на нейните финансови ресурси за навлизане на пазара след въвеждането на адаптивната стратегия. Това може да стане чрез:  

          - Придобиване (поглъщане), която е стратегия на растеж чрез закупуване на една съществуваща организация, една структурна единица или продукт (услуга).   Придобиването на преки конкуренти се нарича хоризонтална интеграция. Тя означава разширяване на дейността, чрез покупката на цели организации или организационни единици, предлагащи същия продукт (услуга).  

           - Лицензирането е стратегия, при която се придобива актив/технология и др./ чрез договор за лиценз.      

        -  Инвестирането в рисков капитал  е финансово инвестиране в една организация с цел участие в нейния растеж или развитие. Обикновено, тази стратегия се възприема за инвестиране в малки организации, които имат потенциал да развият нови или иновационни технологии.     

Б. Чрез коопериране - най-често предпочитаните стратегии за организациите след избора на адаптивните. Те включват:  

           - Сливането е стратегията, когато две или повече организации комбинират усилията си чрез взаимно споразумение, създавайки нова организация, често с ново име.  

          - Стратегическият съюз е сдружение на съществуващи организации, които имат някакви дългосрочни стратегически намерения и не е възможно да бъдат изпълнени в една организация. Стратегическите съюзи са кооперативни сдружения, основани на нормално разпределено дялово участие.  

           - Джойнт венчър (обединяване на риска) е комбиниране на ресурсите на две или повече различни организации за определена цел или задача.  Джойнт венчърът включва обединяване на активите или комбиниране на знанията и обединенията на отделните организации и хората в тях. В практиката се прилагат следните форми на джойнт венчър:  

         а) договорно споразумение - две или повече организации подписват съгласуван договор да работят съвместно за изпълнението на специфична цел;  

         б) спомагателен корпорации - формира се нова корпорация, обикновено за извършване на дейности, различни от основната - пр. спомагателни; 

         в) партньорство - една формална или неформална спогодба, в която две или повече организации се задължават да се активизират с цел взаимна изгода;  

         г) непечеливши холдингови корпорации, които са с идеална цел.  

Защитните стратегии имат за цел свиването (намаляването) на размера или обсега (сферата) на действие на организацията.Те се възприемат при проблемни ситуации, при които няма друг изход. Реализират се чрез:

1. Лишаване от права е една свиваща стратегия, при която  организацията се освобождава от някои бизнеси доброволно или насилствено.  

2. Ликвидацията е стратегия, включваща частична или пълна продажба на активите на  организацията. 

                    3. Събиране на реколтата (жътва) е стратегия, която се възприема при упадък на пазара в дългосрочен период от време. Това налага снижение на цените на предлаганите продукти (услуги), за да може да се събере “урожая”.  

           4. Стратегията съкращение (преструктуриране) е една дивизионална стратегия, която включва преодоляване на пазарната област, селективно елиминиране на някои разходи и редукция на активите. Реализира се чрез директно съкращаване на персонала, продуктите (услугите), пазарите, активите. 

        5. Пленничеството е стратегия, при която една малка организация става пленник на друга по-голяма, която взема всички управленски решения вместо нея - по отношение броя на персонала, номенклатурата на продукцията, пазарите, рекламата и др. В замяна на това се задължава да изкупува цялата продукция на малката организация.  

{START_COUNTER}