Същност на взаимният фонд

Същност на  взаимен фонд

  Взаимният фонд е колективна форма на инвестиция, управлявана от професионалисти. Фондът може да набира средства от голям брой инвеститори. Обикновено инвеститорите могат да участват с малки суми, без да се обвързват с определен срок. Набраните суми фондът инвестира на капиталовия пазар в различни инструменти.Взаимният фонд се организира от Управляващо дружество,което управлява  набраните суми . Инвеститорът получава доходност, която обикновено е по-висока от депозит, а управляващото дружество - комисионна за управлението на парите.

Видовете взаимни фондове

Договорен фонд

  Договорният фонд не е юридическо лице. Участието на едно лице в даден договорен фонд се осъществява чрез покупката на емитирани (издадени) от него дялове. Всеки дял дава еднакви права на притежателя му. Напускането на фонда се осъществява чрез съответното продаване на дяловете обратно на фонда. Това е т.нар. обратно изкупуване (фондът изкупува емитирането от него дялове).

Инвестиционно дружество

  Инвестиционните дружества имат юридическа форма и тя е акционерно дружество (АД). Общият капитал на дружеството е обособен под формата на акции. Всяка акция е определен дял от целия капитал на дружеството. Характерното за инвестиционните дружества е, че собственици са инвеститорите. Частта, на която са собственици зависи от броят закупени акции и каква част са те от всички акции. Притежаването на голям брой от тях предполага по-голям дял в капитала на дружеството.

Инвестираме във взаимен фонд

• Намаляване на риска за инвеститора. Тъй като сумите, които се инвестират са акумулирани от много хора, те се инвестират от тяхно име и така рискът се разпределя помежду им. Допълнително намаление на риска е инвестирането в различни инструменти, на различни пазари.
• Разходите, които са свързани с управляването на парите се разпределят между всички и така разхода на отделния инвеститор относително намалява.

Предимство на инвестицията във взаимен фонд е възможността за постигане на висока доходност.  Съществуват и фондове, които инвестират основно в нискорискови инструменти, където рискът е много нисък, естествено и доходността е такава.Как и кога може да се инвестира във фонд?

  Инвестирането се осъществява, когато е налична дадена сума, която е предвидена да се вложи някъде. В зависимост от това под каква форма е организиран фонда трябва да се закупят дялове или акции. За да се инвестира във фонд, той трябва да е емитирал (издал) съответните книжа, а инвеститорът да е заявил желание за покупка на определен брой от тях. Веднъж закупил ги, инвеститорът може отново да ги продаде на фонда. Книжата могат да се продадат обратно, само след като фондът е обявил цена, по която ще ги изкупува обратно. Законовото ограничение е това да стане, след като фонда набере нетна стойност на активите 500 хил. лв.

Колективните инвестиционни схеми (КИС) все още са новост за българската действителност.

  Интересът към тях нараства . Депозирането е и ще продължи да заема основно място, като източник на доходност сред голяма част от населението, но Колективните инвестиционни схеми  постепенно ще се превръщат в реална негова алтернатива.

{START_COUNTER}