Същност на рекламата

Същност и дефиниции за реклама

- Едно от широко разпространените е това на Американската асоциация по маркетинг:

Реклама е всяка форма на не лично представяне и лансиране на идеи, стоки или услуги, заплащана от точно определен източник”.

-         При конкурс проведен от американското списание ‘’Адвъртайзинг еидж’’ е получило признание следното оределение:” Рекламата е печатно, ръкопистно, устно или графично осведомяване за лице, стока, услуга или обществено движение изискващо от рекламодателя и заплащано от него с цел увеличаване на клиентите, получаване на гласове или публично одобрение.’’

 Тези две определения показват от една страна, че предметът може да бъде стока, услуга ,идея, човек или обществено движение и от друга страна, че рекламата се заплаща от рекламодателя.

-         Рекламният специалист Росър Рийвс, казва че ‘’Рекламата е изкуство за внедряване на единствен по рода си потребителски мотив в главите на най-голям брой хора при най-малки разходи’’

-         Принадлежността на рекламата към комуникационната система дава основание да се определи като платена форма на контролирано въздействие оказвано от определен рекламодател с помоща на средсвата за масова комуникация по представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник.

-         Рекламата може да се определи като публично представяне на информация за стока с помоща на художествени, технически и психологически начини на въздействие върху целеви групи и аудитория, с цел да се предизвика поддържано или разширява търсенето и да се осъществят повече продажби и реализират по-големи доходи.

       Съвременната търговия започва от информацията и убеждението като рекламата не само осведомява за стоките и услугите, но и въздейства върху потенциалните купувачи и ги насочва към покупка. Чрез добре подбрана и оригинална рекламна дейност всички фирми се стремят да спечелят доверието на купувачите и да реализират по-изгодни условия на подажба.

     Рекламата е елемент на стоковата циркулация, поради което между нея, търговската политика и формирането на пласмента съществуват многобройни връзки. Тя заема важно място в системата на маркетинга и е свързана с излизането на стоката на пазара и организирането на пласмента. И като оновен елемент на маркетинга рекламата се извъшва в строго съответствие с неговите цели, функции, стратегия.

източник:http://reklama.blog.bg/viewpost.php?id=7053





{START_COUNTER}