Фючърси и опции

ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ

Фючърсите и опциите са сложни инструменти, те са намерили своето място в управлението на рисковите инструменти в почти всяка значителна финансова институция.
Наричат се деривати, защото всеки от тези инструменти е финансов контракт, чиято цена произлиза от друг основен актив.

Фючърсния контракт е договорно споразумение за доставка на специфична стока или гаранция в някаквa бъдещa дата на текуща уговорена цена. Има и контракти за лихво-носещи гаранции, при ценните книжа, и при валутата.
Търговията с тези контракти е регулирана от различни стокови борси успоредно с традиционните селскостопански стоки.
Всички фючърс контракти са стандартни договори за покупка или продажба на активи или стоки в бъдеща дата на текуща уговорена цена. В условията на договора са определени сумата и вида на актива, който трябва да бъде доставен на определено място и в определен период.
Точните условия на всеки договор са установени от борсата, която организира търговията на този вид договори.
Фючъсната борса поддържа голям търговски обем за стандартизиране на условията на фючърсните контракти, допускайки много индивидуални инвеститори да търгуват подобни стоки. Поради тази причина повечето от участниците на пазара на фючърси избират споразумение чрез прехвърляне пред доставката. Споразумението чрез прехвърляне допуска законово използване на фючърси, без да се навлиза в технически детайли в правенето или вземането на доставка на основен актив.
Най-важната дейност, осигурена от пазара на фючърси е възможността да се хеджира законно търговската дейност. Хеджърите купуват или продават фючърсни контракти с цел да редуцират тяхното излагане на риск при бъдещо изменение на цената на основните активи. Спекулантите нарочно поемат риск когато купуват или продават фючърсни договори. Връзката между цената в така наречения “пазар в брой” и цена в пазара на фючърси е определена от Арбитражните търговци. Техните действия са критични за хеджиране, цената на фючърс контрактите и цените на основните гаранции трябва да се преместят заедно, ако хеджърите са способни да редуцират техния риск, заемайки нова позиция на фючърс пазара.
Активността на хеджърите, спекулаторите и арбитражорите комбинира и прави фючърс пазара арена на управление на риска за финансовите институции.

Опциите са деривативен финансов инструмент, ето защо те получават стойността си от основен актив. Видовете опции са два вида: puts и calls. Купувача на call опция има право /не задължение/ да купи дадено количество от основен актив на предопределена цена, наречена цена на изпълнение или цена на удар, по всяко време, до изтичане на валидността на опцията. Продавача на опции, има задължение /не право/ да продаде дадено количество от основен актив на предопределена цена по всяко време до изтичането на задължението.
Противно на фючърс договорите, правата и задълженията на купувачите на опции и продавачите на опции не са симетрични. Купувачите на опциите придобиват права, а продавачите на опции придобиват задължения. Купувачите на call опции плащат цена на продавачите на опции за придобитите права. Цената платена на опция е често наричана цена на опцията или опционна премия.

 




{START_COUNTER}